Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for bestillinger hos:

iland-markering ApS, Vesterlundvej 74, 7323 Give, CVR: 4290 5739, Tlf.: 75736150

 

1. Generelt

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale herom.

1.2 iland-markering benævnes "Sælger" og den købende kunde benævnes "Køber". Sælger og Køber benævnes under et "Parter" eller "Parterne".

1.3 Sælger foretager videresalg i eget navn og for egen regning af produkter indkøbt af Sælger fra producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører, der under ét benævnes "Leverandør", "Leverandøren" eller "Leverandører".

2. Tilbud/ordrebekræftelse

2.1 Sælger afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.

2.2 Sælgers tilbud gælder i 8 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.

2.3 Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med Varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte Varer.

2.4 Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, fra Sælgers Leverandører.

2.5 Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Varer fra Sælger.

3. Priser

3.1 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Sælgers lager, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.

3.2 Ordre mindre end 250,00 kr. excl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,00

3.3 Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

4. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1 Såfremt Køber har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling efter de for Købers konto hos Sælger gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.

4.2 Såfremt Købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

4.3 Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

4.4 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

4.5 Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

4.6 Ved ikke rettidig betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af "Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling" med senere ændringer.

4.7 Sælger er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Køber.

5. Annullering og ændring af ordrer

5.1 Køber kan inden ordrens afsendelse til enhver tid ændre på indhold og omfang eller helt at annullere ordren.

5.2 Køber er pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger.

5.3 Køber er pligtig til at betale den fulde pris for specialfremstillede produkter, f.eks. træpæle med påstemplede firmalogo.

6. Returvarer

6.1 Sælger modtager ikke Varer retur.

6.2 Såfremt det på trods af punkt 6.1. særskilt aftales, at Sælger tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtager Sælger dog aldrig retur.

6.3 Sælger krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og af Sælgers salgsomkostninger.

7. Garanti

7.1 Sælger yder ikke selvstændig garanti på leverede Varer.

7.2 Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en vare direkte over for Leverandøren, idet Sælger alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til Køber.

8. Levering

8.1 Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Sælger, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

8.2 Hvis Parterne har truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leverer Sælger Varen så nær det aftalte leveringssted, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.

8.3 Levering vil ske med fragtmand og aflæsses ved læsserampe. Hvornår på døgnet leveringen sker, afhænger af chaufførens rute den pågældende dag.

8.4 Køber er forpligtet til at være til rådighed for kvittering af modtagelse med mindre der er indgået aftale om at varer må stilles uden kvittering.

8.5 Såfremt Køber ikke opfylder den i punkt 8.4 anførte forpligtelse, vil fragtmanden ikke kunne foretage levering, hvorfor vognmanden må foretage genlevering på et senere tidspunkt for købers regning.

8.6 Risikoen for Varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.

8.7 Køber skal betale udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, ligesom Køber skal betale eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage Varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

9. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

9.1 Køber har ikke ret til nogen erstatning eller anden kompensation i anledning af Sælgers forsinkelse. Dette gælder, uanset om Køber hæver eller fastholder købet.

10. Undersøgelsespligt og reklamation

10.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden Varerne tages i brug, gennemgå de leverede Varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.

10.2 Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Køber har eller burde have konstateret ved den i punkt 10.1 nævnte kontrol, skal Køber fremsætte over for Sælger straks og absolut senest 8 dage efter Varens levering til Køber for at kunne tages i betragtning. Ved øvrige mangler skal Køber reklamere straks efter, at Køber burde have opdaget manglen, og senest inden ét (1) år efter levering.

11. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

11.1 Ved rettidig reklamation over mangler, jf. punkt 10.2, skal Sælger foretage afhjælpning eller omlevering efter Sælgers valg.

11.2 Uanset det foregående er Sælgers erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde Vare(r).

11.3 Sælger har intet ansvar for tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

11.4 Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder, såfremt Varerne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med Sælgers anvisninger.

11.5 Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede Varer.

11.6 Køber har i øvrigt ikke en bedre retsstilling over for Sælger, end Sælger har over for den pågældende Leverandør. Køber kan derfor ikke gøre krav på erstatning mv. gældende i videre omfang over for Sælger, end Sælger kan over for Leverandøren, ligesom kravets størrelse ikke kan være større end det beløb, som Sælger faktisk opnår betalt fra Leverandøren eller dennes bo, efter fradrag af omkostninger.

12. Produktansvar

12.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som Varer leveret af Sælger måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Sælgers side, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

12.2 Sælgers ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 1.000.000.

12.3 Hvis Sælger er ansvarlig for produktskade, jf. punkterne 12.1 og 12.2, men såfremt produktskaden også kan henføres til fejl begået af Køber,

fordeles ansvaret mellem Parterne efter graden af udvist skyld.

12.4 Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for det ansvar, som Sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af Varer leveret af Sælger via Køber til tredjemand.

12.5 Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgers leverandører

13.1 Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

13.2 Hvis Sælgers Leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Sælger for mangler, så vil Sælger være indstillet på så vidt muligt at give Køber transport i Sælgers krav mod Leverandøren eller tredjemand.

14. Tvister

14.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret.

14.2 Sagen anlægges ved Sælgers hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig.

15. Ikrafttræden

15.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. januar 2018 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.